Có 1 kết quả:

na động

1/1

na động

phồn thể

Từ điển phổ thông

chuyển động, di chuyển, di động