Có 1 kết quả:

na dụng

1/1

na dụng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

biển thủ, tham ô, tham nhũng