Có 1 kết quả:

toả chiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trắc trở, thất bại — Chán nản.