Có 1 kết quả:

toả bại

1/1

toả bại

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh bại, đánh thắng