Có 1 kết quả:

ấp chú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Múc ra và rót vào. Múc ở nơi thừa và rót ở nơi thiếu, ý nói san sẻ sao cho đầy đủ đồng đều.