Có 1 kết quả:

đĩnh lập

1/1

đĩnh lập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đứng thẳng, đứng nghiêm