Có 1 kết quả:

vãn hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem lại. Đem về.