Có 1 kết quả:

vãn đối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu đối điếu người chết.