Có 1 kết quả:

vãn cứu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ mà vớt lại. Cũng nói: Cứu vãn.