Có 1 kết quả:

hãn vệ

1/1

hãn vệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

bảo vệ, hộ vệ, che trở