Có 1 kết quả:

sao vân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có hình dạng như mây trên trời.