Có 1 kết quả:

niết cổ

1/1

niết cổ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

môi giới, làm trung gian