Có 1 kết quả:

niết tích

1/1

niết tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

chữa bệnh bằng cách nắn khớp xương