Có 1 kết quả:

quyên lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lề lối xưa, bỏ tiền ra mua chức tước của nhà nước.