Có 1 kết quả:

quyên trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ cõi đời, chỉ sự chết.