Có 1 kết quả:

quyên quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ tiền mua chức tước, ông quan nhờ bỏ tiền ra mà có chức tước.