Có 1 kết quả:

quyên vong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ quên. Quên hẳn mất.