Có 1 kết quả:

quyên tặng

1/1

quyên tặng

phồn thể

Từ điển phổ thông

quyên góp, đóng góp