Có 1 kết quả:

quyên tặng

1/1

quyên tặng

giản thể

Từ điển phổ thông

quyên góp, đóng góp