Có 1 kết quả:

quyên thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quyên khu 捐軀.

Một số bài thơ có sử dụng