Có 1 kết quả:

bộ phu

1/1

bộ phu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt giữ kẻ thù để lấy tin tức tình báo