Có 1 kết quả:

bộ tróc

1/1

bộ tróc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt, chộp, tóm