Có 1 kết quả:

bổ dăng chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại giấy có chất hoá học, dùng để bắt ruồi, ruồi đậu vào là lăn ra chết.