Có 1 kết quả:

bộ ngư

1/1

bộ ngư

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh cá, bắt cá, câu cá

Một số bài thơ có sử dụng