Có 1 kết quả:

tổn hoại

1/1

tổn hoại

giản thể

Từ điển phổ thông

tổn hại, tổn thương