Có 1 kết quả:

xả kỷ vị nhân

1/1

Từ điển phổ thông

hết mình vì người khác