Có 1 kết quả:

xả đoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ cái ngắn, cái dở đi. Thường nói: Xả đoản thủ trường ( bỏ ngắn lấy dài ), ý nói bỏ đi cái dở để tìm lấy cái hay.