Có 1 kết quả:

môn tôn

1/1

môn tôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

sờ mó, dò dẫm