Có 1 kết quả:

quyển nhập

1/1

quyển nhập

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm liên luỵ, làm dính líu

Một số bài thơ có sử dụng