Có 1 kết quả:

quyển nang nhi khứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn gói mà đi, ý nói bỏ nhà ra đi.