Có 1 kết quả:

quyển thư tại ngã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn mở tự mình, ý nói hành động tự do theo ý mình.