Có 1 kết quả:

tiệp kính

1/1

tiệp kính

phồn thể

Từ điển phổ thông

đường tắt, lối đi tắt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường nhỏ mà đi mau, tức đường tắt.

Một số bài thơ có sử dụng