Có 1 kết quả:

tảo mộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quét dọn mồ mả. Đoạn trường tân thanh : » Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh «.