Có 1 kết quả:

tảo diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừ hết.