Có 1 kết quả:

thụ dữ

1/1

thụ dữ

giản thể

Từ điển phổ thông

cấp, phong, ban, trao