Có 1 kết quả:

thụ thụ

1/1

thụ thụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cho và nhận

Một số bài thơ có sử dụng