Có 1 kết quả:

thụ tưởng

1/1

thụ tưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

thưởng công, trao giải