Có 1 kết quả:

thụ ý

1/1

thụ ý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

truyền ý, sai khiến