Có 1 kết quả:

thụ quyền

1/1

thụ quyền

phồn thể

Từ điển phổ thông

cho phép, trao quyền, uỷ quyền