Có 1 kết quả:

thụ tưởng

1/1

thụ tưởng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thưởng công, trao giải