Có 1 kết quả:

thụ tinh

1/1

thụ tinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thụ tinh (sinh vật học)