Có 1 kết quả:

thụ khoá

1/1

thụ khoá

giản thể

Từ điển phổ thông

dạy dỗ, truyền đạt