Có 1 kết quả:

điệu bì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dối trá, khinh lờn.