Có 1 kết quả:

chưởng kích

1/1

chưởng kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

tát, vả, vỗ