Có 1 kết quả:

chưởng quyền

1/1

chưởng quyền

phồn thể

Từ điển phổ thông

cầm quyền, nắm quyền, giữ quyền