Có 1 kết quả:

chưởng kí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông coi việc chép sổ sách.