Có 2 kết quả:

kỷ giốcỷ giốc

1/2

kỷ giốc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

co một bên, chia quân đóng hai mặt để chế quân giặc

Một số bài thơ có sử dụng

ỷ giốc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

co một bên, chia quân đóng hai mặt để chế quân giặc

Một số bài thơ có sử dụng