Có 1 kết quả:

bài trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cục diện, tình hình — Chỉ thân phận, hoàn cảnh ( đã được xếp đặt trước ).