Có 1 kết quả:

bài muộn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm tiêu tan phiền muộn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Cố lâm quy vị đắc, Bài muộn cưỡng tài thi” 故林歸未得, 排悶強裁詩 (Giang đình 江亭) Rừng xưa chưa về được, Để làm cho hết buồn phiền, gượng làm thơ.

Một số bài thơ có sử dụng