Có 1 kết quả:

bài kháng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống đối.